INFORMACJA DLA KLIENTA

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych jest VIBEX-SERVICE, ul. Suwalska 20, 11-500
Giżycko, tel/fax 87 428 78 10, e-mail: biuro(a), vibexservice.pl, którego przedstawicielem jest Ryszard J. Michalski.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji na Państwa rzecz usług
wynikających z profilu działalności podmiotu tj.
a) podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży
towarów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust. l lit. b)
Rozporządzenia)
b) realizacji zawartej z Firmą umowy w zakresie zwrotów i reklamacji/serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust.llit. b) Rozporządzenia)
c) marketingu i promocji produktów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6
ust.l lit. a) Rozporządzenia)
d) wewnętrznych celów analitycznych Firmy (podstawa prawna: art. 6 ust.l lit. f)
Rozporządzenia)

3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do innych osób i podmiotów celem
realizacji serwisu gwarancyjnego. Z podmiotami tymi zawarto umowę powierzenia.
4) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
bycia zapomnianym (w przypadku zakupu sprzętu objętego umową gwarancyjną
Państwa dane przechowywane będą przez okres trwania gwarancji).
5) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób
przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeżeli uzna Pani/Pan za
uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa,
a podyktowane jest interesem Administratora Danych Osobowych wynikającym z profilu
jego działalności.
7) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich czy innym organizacjom międzynarodowym.
8) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.